Skróty biblijne

Księgi Starego Testamentu

L.p. Nazwa księgi Skrót księgi
1. Księga Rodzaju Rdz
2. Księga Wyjścia Wj
3. Księga Kapłańska Kpł
4. Księga Liczb Lb
5. Księga Powtórzonego Prawa Pwt
6. Księga Jozuego Joz
7. Księga Sędziów Sdz
8. Księga Rut Rt
9. 1 Księga Samuela 1 Sm
10. 2 Księga Samuela 2 Sm
11. 1 Księga Królewska 1 Krl
12. 2 Księga Królewska 2 Krl
13. 1 Księga Kronik 1 Krn
14. 2 Księga Kronik 2 Krn
15. Księga Ezdrasza Ezd
16. Księga Nehemiasza Ne
17. Księga Tobiasza Tb
18. Księga Judyty Jdt
19. Księga Estery Est
20. 1 Księga Machabejska 1 Mch
21. 2 Księga Machabejska 2 Mch
22. Księga Hioba Hi
23. Księga Psalmów Ps
24. Księga Przysłów Prz
25. Księga Koheleta (Eklezjastes) Koh
26. Księga Pieśni nad pieśniami Pnp
27. Księga Mądrości Mdr
28. Mądrość Syracha (Eklezjastyk) Syr
29. Księga Izajasza Iz
30. Księga Jeremiasza Jer
31. Lamentacje Lm
32. Księga Barucha Ba
33. Księga Ezechiela Ez
34. Księga Daniela Dn
35. Księga Ozeasza Oz
36. Księga Joela Jl
37. Księga Amosa Am
38. Księga Abdiasza Ab
39. Księga Jonasza Jon
40. Księga Micheasza Mi
41. Księga Nahuma Na
42. Księga Habakuka Ha
43. Księga Sofoniasza So
44. Księga Aggeusza Ag
45. Księga Zachariasza Za
46. Księga Micheasza Ml

Księgi Nowego Testamentu

L.p. Nazwa księgi Skrót księgi
1. Ewangelia wg św. Mateusza Mt
2. Ewangelia wg św. Marka Mk
3. Ewangelia wg św. Łukasza Łk
4. Ewangelia wg św. Jana J
5. Dzieje Apostolskie Dz
6. List św. Pawła Apostoła do Rzymian Rz
7. 1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor
8. 2 List św. Pawła Apostoła do Koryntian 2 Kor
9. List św. Pawła Apostoła do Galatów Gal
10. List św. Pawła Apostoła do Efezjan Ef
11. List św. Pawła Apostoła do Filipian Flp
12. List św. Pawła Apostoła do Kolosan Kol
13. 1 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 1 Tes
14. 2 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 2 Tes
15. 1 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 1 Tym
16. 2 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 2 Tym
17. List św. Pawła Apostoła do Tytusa Tyt
18. List św. Pawła Apostoła do Filemona Flm
19. List do Hebrajczyków Hbr
20. List św. Jakuba Apostoła Jk
21. 1 List św. Piotra Apostoła 1 P
22. 2 List św. Piotra Apostoła 2 P
23. 1 List św. Jana Apostoła 1 J
24. 2 List św. Jana Apostoła 2 J
25. 3 List św. Jana Apostoła 3 J
26. List św. Judy Apostoła Jud
27. Apokalipsa św. Jana Apostoła Ap