Podział ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Podział ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Księgi Starego Testamentu Księgi Nowego Testamentu
PRAWO (PIĘCIOKSIĄG)
Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
KSIĘGI HISTORYCZNE
Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Jana
Dzieje Apostolskie
KSIĘGI HISTORYCZNE
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
2 Księga Królewska
1 Księga Kronik
2 Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Estery
1 Księga Machabejska
2 Księga Machabejska
KSIĘGI DYDAKTYCZNE
List św. Pawła Ap. do Rzymian
1 List św. Pawła Ap. do Koryntian
2 List św. Pawła Ao. do Koryntian
List św. Pawła Ap. do Galatów
List św. Pawła Ap. do Efezjan
List św. Pawła Ap. o Filipian
List św. Pawła Ap. do Kolosan
1 List św. Pawła Ap. do Tesaloniczan
2 List św. Pawła Ap. do Tesaloniczan
1 List św. Pawła Ap. do Tymoteusza
2 List św. Pawła Ap. do Tymoteusza
List św. Pawła Ap. do do Tytusa
List św. Pawła Ap. do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba Apostoła
1 List św. Piotra Apostoła
2 List św. Piotra Apostoła
3 List św. Piotra Apostoła
1 List św. Jana Apostoła
2 List św. Jana Apostoła
3 List św. Jana Apostoła
KSIĘGI MĄDROŚCIOWE
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta (Eklezjastes)
Księga Pieśni nad Pieśniami
Księga Mądrości
Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
Lamentacje
KSIĘGA PROROCKA
Apokalipsa św. Jana
KSIĘGI HISTORYCZNE – 21 KSIĘGI DYDAKTYCZNE – 21
KSIĘGI DYDAKTYCZNE – 9 KSIĘGI HISTORYCZNE – 5
KSIĘGI PROROCKIE – 16 KSIĘGA PROROCKA – 1
KSIĘGI PROROCKIE
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje (?)
Księga Barucha
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza