Tabela chronologii biblijnej

Tabela obrazująca rozwój historii, dziejów osób o których wspomina Biblia.

DATY WYDARZENIA BIBLIJNE
1750 przed n.e. Abraham przybywa do Ziemi Obiecanej
1700 Patriarcha Jakub
1650 Józef zostaje zarządcą Egiptu, Jakub wraz z synami przybywa do Egiptu
1250-1230 Wyjście pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej; wędrówka przez pustynię; śmierć Mojżesza
1220-1200 Zdobycie Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego
1200-1225 Czasy sędziów
1040-1010 Panowanie Saula
1010-970 Panowanie Dawida jako króla Izraela
970-931 Salomon; budowa świątyni; ostateczne podbicie ziemi Kanaan (obiecanej)
929 Podział Izraela na dwa królestwa: Izraelskie i Judy
873-841 Prorocy Eliasz i Elizeusz
767-739 Prorok Izajasz
721 Upadek Królestwa Izraelskiego; niewola asyryjska
622 w królestwie Judy: Reforma religijna
604 Pierwsza wyprawa Nabudochonozora na Judę
597 Rozpoczęcie przesiedlenia do Babilonu; niewola babilońska
586 Zdobycie Jerozolimy
538 Król Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do kraju; Izrael staje się prowincją perską
536-515 Odbudowa i poświecenie świątyni w Jerozolimie
ok. 300 Ustalenie tekstu Pisma św. (Starego Testamentu)
198 Palestyna przechodzi pod panowanie Seleucydów
167-160 Wielkie prześladowanie religijne; powstanie i wyzwolenie spod władzy Seleucydów
134-104 Powstanie stronnictw: faryzeuszów, saduceuszów i esseńczyków
63 Zdobycie Jerozolimy przez Rzymian; Palestyna zostaje prowincją cesarstwa
37 Rozpoczęcie panowania Heroda Wielkiego
ok. 7 Narodzenie Jezusa Chrystua
26-36 n.e. Poncjusz Piłat prokuratorem Palestyny
27 lub 29 Wystąpienie Jana Chrzciciela; rozpoczęcie publicznej działalności przez Jezusa Chrystusa
27-28 lub 30-33 Publiczne nauczanie Jezusa
37-67 Działalność apostoła Pawła; śmierć w Rzymie
49/50 tzw. Sobór Jerozolimski
70 Zburzenie Jerozolimy przez Tytusa
ok. 104 Śmierć ostatniego apostoła, św. Jana