Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska powołana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez duchownych i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię.

 

 

Parafialna Rada Duszpasterska w diecezji tarnowskiej

/fragmenty Statutu/

 1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 CIC, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 CIC uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3.  Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów.

4. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebrania zwołuje Przewodniczący Rady..

5.  Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

6.  Kadencja Rady trwa 5 lat.

7. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

8. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza.

Z urzędu należą do Rady:

1. Proboszcz piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

4. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka.

5. Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

9.  Zastępca przewodniczącego Rady (Proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu. Może nim być jedynie osoba świecka. Na pierwszym posiedzeniu zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

10.Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego.