Wykup miejsca na Cmentarzu Parafialnym, przeprowadzanie remontu grobu, budowa nowego grobu

Wykup miejsca na Cmentarzu Parafialnym, Przeprowadzanie remontu grobu, Budowa nowego grobu:

1.Cmentarz, to miejsce grzebania naszych bliskich zmarłych. Parafia Św. Idziego Opata w Zakliczynie jest Zarządcą Cmentarza parafialnego w Zakliczynie, dlatego wszystkie sprawy związane z wykupem miejsca, przedłużeniem dokonanego już wcześniej wykupu na kolejne 20 lat; sprawy związane z remontem grobu lub grobowca, a także budową nowego, oraz wszelkiego rodzaju zmiany i przeróbki na cmentarzu muszą być zgłoszone w Kancelarii Parafialnej  Parafii pw. Św. Idziego Opata w Zakliczynie, ul. Mickiewicza 28, która jest uprawnionym Zarządcą Cmentarza Parafialnego. Należy pamiętać, że bez  powiadomienia Zarządcy Cmentarza i bez zgłoszenia w Sanepidzie i uzyskania stosownej decyzji nie wolno na własną rękę dokonywać jakiejkolwiek ekshumacji zwłok i przeniesienia z grobu do grobu. 

2.  Każda rodzina należąca do parafii Św. Idziego Opata i Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie ma prawo do wykupu miejsca na cmentarzu.

3. Miejsce na Cmentarzu Parafialnym, podobnie jak na cmentarzu komunalnym wykupuje się na 20 lat.

4. Osoba, lub rodzina, która jest właścicielem grobu ma obowiązek po upływie 20 lat wnieść u Zarządcy odpowiednią opłatę za miejsce na cmentarzu w celu zapewnienia sobie kontynuacji prawa własności na kolejne 20 lat. Nie należy oczekiwać specjalnego zawiadomienia, czy przypomnienia o wygaśnięciu wykupu. Zarządca, nie ma obowiązku przypominania o konieczności uregulowania tej opłaty. Troska o to spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która po upływie 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty za miejsce, nie przysługuje prawo roszczenia o przywrócenie posiadania miejsca grzebalnego.

5. Wykupując miejsce na Cmentarzu, otrzymujemy pokwitowanie, które należy zachować w dokumentacji rodzinnej jako bardzo ważne. Równocześnie

6. Zarządca Cmentarza dokonuje odpowiedniej adnotacji o wykupie w Księdze Miejsc na cmentarzu parafialnym i wydaje Zezwolenie na budowę.

7. Dokonując remontu, lub budowy nowego grobu należy uzyskać stosowne zezwolenie na remont lub budowę od Zarządcy Cmentarza. Jakakolwiek działalność na „własną rękę” traktowana jest jako samowola budowlana i będzie podlegać rozbiórce na koszt inwestora.

8. Inwestor może sobie sam wybrać firmę, która będzie wykonywać prace budowlane. Jednak należy pamiętać, że to na inwestorze spoczywa obowiązek:

  • Dopilnowania, by firma wykonująca zamówienie nie wjeżdżała samochodami na teren cmentarza.
  • Dopilnowania by urabianie betonu lub zaprawy dokonywało się po za terenem cmentarza.
  • Inwestor otrzymując Zezwolenie na remont lub budowę grobu zobowiązuje się  do uporządkowania miejsca, na którym wykonywano prace budowlane,  a wszystkie pozostałe materiały muszą być usunięte z terenu cmentarza.
  • Inwestor także ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe na cmentarzu, oraz za roszczenia osób trzecich wynikające z niewłaściwej działalności firmy wykonującej zlecenie.

9. Na co dzień nadzór na Cmentarzu Parafialnym pełni Grabarz, Pan Andrzej Kędzior zam. Kończyska 13; tel.  600754168, który wskazuje właściwe miejsce budowy, kopie groby ziemne, otwiera groby, oraz wykonuje inne prace zlecone przez Inwestora.

10. Należy pamiętać, że gdy wykupujemy miejsce na 2 osoby – grób lub piwniczka kopana jest na 2 trumny w głąb. Gdy wykupujemy miejsce na 4 osoby – grób lub piwniczka kopana jest na 2 trumny obok siebie i 2 trumny w głąb.

11. Inwestor przystępując do prac remontowych i budowlanych, należy zgłosić się do Grabarza i przedstawić Zezwolenie na remont lub budowę grobu, otrzymane w Kancelarii Parafialnej. Na polecenie Zarządcy Cmentarza Grabarz ma prawo i obowiązek ustalić z Inwestorem konkretne miejsce budowy i dopilnować, by powstający grób był budowany w jednym szeregu, w jednakowej odległości od sąsiedniego grobu i w jednakowej odległości od alejki.

12. Niech to święte miejsce będzie dla wszystkich miejscem ciszy, modlitwy i powagi. Niech będzie miejscem spotkania ze zmarłymi bliskimi, ale niech także będzie miejscem kształtowania naszej wrażliwości na piękno.