Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna się już w naszym domu rodzinnym przez codzienną modlitwę, nasze zaangażowanie w życie religijne i sakramentalne, budowanie dobrych, wzajemnych relacji rodzinnych i przez przykład rodziców.

 

Kurs Przedmałżeński

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowujemy się przez całe życie, ale nieodzownym warunkiem przystąpienia do Sakramentu Małżeństwa jest Uczestnictwo w tzw. Kursie Przedmałżeńskim.

W naszej parafii Kurs Przedmałżeński odbywa się każdego roku w okresie Wielkiego Postu. Rozpoczyna się zawsze w piątek po Środzie Popielcowej. Spotkania odbywają się w kościele dwa razy w tygodniu, w środę i w piątek po Mszy Św. wieczornej, która odprawiana jest o godz. 17.00. Konferencje rozpoczynają się więc ok. godz. 17.30.

Na pierwszym spotkaniu dokonujemy zapisu kandydatów podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia i parafię obecnego zamieszkania.

Kurs trwa 1 miesiąc i kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego, które pieczołowicie przechowujemy, aż do czasu podjęcia decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa. Kurs raz odbyty nie traci ważności, nie ulega przeterminowaniu.

 

Kiedy należy zgłosić się do kancelarii parafialnej?

 

Prawo Kanoniczne mówi, że  kandydaci do Sakramentu małżeństwa powinni zgłosić się do właściwej kancelarii parafialnej przynajmniej  3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Zwłaszcza, kiedy jeszcze na dodatek w tym czasie planujemy jakiś wyjazd, należy zgłosić się wcześniej, by mieć odpowiednią ilość czasu na załatwienie wszystkich formalności i nie mieć zupełnie nieuzasadnionego odczucia, że tak dużo jest tych formalności, albo że ksiądz nas nie rozumie i nie chce nam „pójść na rękę”. Ten wymagany przez prawo czas ma nam dać komfort spokojnego załatwienia wszystkich formalności, bez jakiegokolwiek pośpiechu i niedogodności.

 

Gdzie należy się zgłosić na zapowiedzi?

Odpowiedź na to pytanie daje nam Prawo Kanoniczne. Mówi ono, że narzeczeni powinni się zgłosić do Kancelarii Parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Jeżeli ślub będzie się odbywał w parafii narzeczonej, przychodzimy do Kancelarii Parafialnej w parafii zamieszkania narzeczonej. Jeżeli ślub będzie się odbywał w parafii narzeczonego, przychodzimy do Kancelarii Parafialnej w parafii zamieszkania narzeczonego.

 

Gdzie należy się zgłosić, jeśli aktualnie przebywamy poza granicami Polski?

Jeśli narzeczeni pochodzą z jakiejkolwiek parafii w Polsce i w Polsce są zameldowani, ale faktycznie przebywają dłużej niż miesiąc poza granicami Polski, wszystkie formalności związane z zawarciem Sakramentu Małżeństwa załatwiają w parafii, w której aktualnie mieszkają poza granicami Polski.

Jeśli ślub ma się odbyć w Polsce, to w konkretnej parafii w Polsce uzgadniamy termin oraz godzinę zawarcia małżeństwa, natomiast całą procedurę związaną z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, a także całe przygotowanie duszpasterskie odbywa się w parafii, na terenie której w danym kraju, aktualnie przebywają narzeczeni. To właśnie tam ma się odbyć cała procedura związana z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa.

W związku z powyższym, z Polski, z parafii w której zostaliśmy ochrzczeni należy zabrać ze sobą za granicę aktualne tzn. świeżej daty Świadectwo Chrztu. Ze Świadectwem Chrztu zgłaszamy się do duszpasterza w konkretnej parafii katolickiej, na terenie której aktualnie przebywamy, prosząc o przeprowadzenie procedury związanej z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa. Równocześnie informujemy, że sakrament ten będzie sprawowany w Polsce. Ksiądz w konkretnej parafii, na terenie której przebywamy przeprowadza tzw. badanie przedmałżeńskie spisuje,  protokół – tak samo jak u nas. Następnie komplet dokumentów odsyła do swojej kurii diecezjalnej w danym kraju. Kuria danego kraju przesyła nasze dokumenty do Kurii w Tarnowie, a ta przysyła do naszej parafii pismo zawierające tzw. licencję do błogosławienia małżeństwa, na podstawie, której kapłan może asystować przy zawieraniu małżeństwa.

Sytuacja ta sprawia, że wszystkie formalności załatwiamy w kraju, w którym aktualnie przebywamy, spełniając wymagania prawa jakie w tym kraju obowiązuje. Nie ma taż potrzeby, by specjalnie przyjeżdżać do parafii w Polsce na zapowiedzi, a cała dokumentacja przesłana przez Kurię oczekuje na nas w parafii, w której ustaliliśmy termin i godzinę zawarcia małżeństwa.

 

Do Kancelarii w parafii, w której zawieramy Sakrament Małżeństwa przynosimy dokument stwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego, jeśli było takie wcześniej zawarte, lub Zaświadczenie do Ślubu Konkordatowego, jeśli zawierane przez nas małżeństwo będzie tzw. ślubem konkordatowym, czyli jednocześnie Sakramentem Małżeństwa i ślubem cywilnym.

 

Kiedy jest czynna Kancelaria Parafialna w Zakliczynie? 

W parafii Św. Idziego Opata sprawy dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwiane są w piątki od godz. 17.00 do 18.00 z wyjątkiem I Piątku i przypadających w piątek świąt. Wtedy kancelaria nie jest czynna. Koniecznie wcześniej umówić termin spotkania. Tel. 506040106

 Ponieważ na I Spotkanie w Kancelarii Parafialnej potrzeba ok. 1 godziny, dlatego aby uniknąć niepotrzebnego czekania w kolejce, konieczne jest, aby wcześniej umówić na to spotkanie w kancelarii i zarezerwować sobie odpowiedni termin spotkania.

 

 Jakie dokumenty należy przynieść na umówione wcześniej I spotkanie w Kancelarii Parafialnej?

 Na I Spotkanie narzeczeni przynoszą ze sobą:

1. Dowody osobiste

2. Świadectwa chrztu – świeżej daty, jeśli chrzest był w innej parafii

3. Data i miejsce I Komunii Św. – odpisać z obrazka „Pamiątki I Komunii Św.”

4. Świadectwa religii z ostatniej klasy Szkoły Podstawowej – do wglądu

5. Świadectwa religii z ostatniej klasy Gimnazjum – do wglądu

6., Świadectwa religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej – do wglądu

7. Świadectwa ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego

8. Zgoda Ks. Proboszcza – jeżeli obydwoje narzeczeni są z innej parafii

9. Biegła znajomość katechizmu pamięciowego – podstawowe prawdy wiary

Na I Spotkaniu kapłan spisuje tzw. Protokół badania przedmałżeńskiego, w którym zapisuje nasze dane osobowe, stwierdza wolny stan narzeczonych, oraz że nie zachodzi jakakolwiek przeszkoda uniemożliwiająca ważne zawarcie Sakramentu Małżeństwa.

 

Co otrzymujemy na I Spotkaniu w Kancelarii Parafialnej?

Po rozmowie z narzeczonymi i spisaniu protokołu, którego prawdziwość narzeczeni potwierdzają własnoręcznym podpisem kapłan daje nam:

1. Kartki do Spowiedzi Św.

Są dwie spowiedzi przedślubne. Pierwsza powinna być w niedługim czasie po I spotkaniu w kancelarii parafialnej. Ponieważ kończy się pewien etap naszego życia, dobrze by było, aby odprawić sobie tzw. spowiedź generalną, z całego życia. Po spowiedzi dajemy kapłanowi do podpisania kartkę potwierdzającą odbycie spowiedzi św. Drugą spowiedź odprawiamy tuż przed ślubem. Po spowiedzi dajemy kapłanowi do podpisania kartkę potwierdzającą odbycie spowiedzi św. Kartki te w dniu ślubu przynoszą do zakrystii nasi świadkowie i przekazują je kapłanowi.

 

2. Skierowanie do Poradni Rodzinnej.

Są trzy spotkania w Poradni Rodzinnej. Narzeczeni mogą odbyć te spotkania albo w Poradni Rodzinnej w naszej parafii, lub w innej miejscowości, w której terminy najlepiej będą odpowiadać narzeczonym.

 

Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych w Zakliczynie:

I   Spotkanie   –   w pierwszą niedzielę miesiąca       –  godz. 18.00

II  Spotkanie   –   w ostatni wtorek miesiąca             –  godz. 18.00

III Spotkanie   –   w ostatni piątek miesiąca              –  godz. 18.00

Do Poradni Rodzinnej na I spotkanie należy zgłosić się  w najbliższym terminie po I rozmowie przedślubnej w Kancelarii Parafialnej. Na I spotkaniu narzeczeni nabywają materiały potrzebne do dalszego szkolenia. Koszt 40 zł. Na każde spotkanie należy przynieść kartę obecności, oraz materiały  nabyte na pierwszym spotkaniu. Termin kolejnych wizyt ustalany jest pod koniec każdego spotkania.

 

3. Skierowanie na Dzień Skupienia dla Narzeczonych

Narzeczeni otrzymują też skierowanie na Dzień Skupienia. W naszym rejonie Dzień Skupienia odbywa się w Wielkiej Wsi w dolnym kościele, w ostatnią niedzielę miesięcy parzystych: tj. luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, oraz  trzecia niedziela grudnia; zawsze  o godz. 9.00. /należy być po Spowiedzi Św./ Dzień Skupienia można odprawić w dowolnej parafii. Uczestnictwo w tym Dniu Skupienia kapłan potwierdza nam pieczęcią i podpisem na przyniesionym przez nas skierowaniu.

 

4. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi.

Koniecznym warunkiem przystąpienia do Sakramentu Małżeństwa jest wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach aktualnego zamieszkiwania narzeczonych. Zapowiedzi są głoszone w naszej parafii przez wywieszenie do publicznego wglądu w gablocie parafialnej przy bocznym wejściu do kościoła.  Jeżeli któreś z narzeczonych mieszka w innej parafii niż parafia Św. Idziego Opata w Zakliczynie kapłan wydaje do tej parafii prośbę o wygłoszenie Zapowiedzi Przedślubnych, którą należy niezwłocznie i osobiście zanieść do  Kancelarii Parafialnej i poprosić o wygłoszenie zapowiedzi.

Zapowiedzi są głoszone przez trzy kolejne niedziele, lub obowiązkowe święta kościelne. Po wygłoszeniu zapowiedzi, należy zgłosić się w wyznaczonym przez kapłana czasie, by odebrać zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach. Zaświadczenie to przynosimy na II Spotkanie w Kancelarii Parafialnej, w której został spisany protokół badania przedmałżeńskiego.

 

5. Ustne polecenie do stawienia się w USC po tzw. Zaświadczenie do Ślubu Konkordatowego.

By zawarte w kościele małżeństwo mogło mieć skutki prawne narzeczeni mają obowiązek zgłosić się w USC w miejscu zamieszkania narzeczonej, narzeczonego lub w dowolnym miejscu w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania, by uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika USC.

Do USC przychodzą oboje narzeczeni, by w obecności właściwego urzędnika oświadczyć wolę zawarcia małżeństwa, oraz złożyć stosowne oświadczenie dotyczące przyjętego nazwiska małżonków i dzieci. Od
1 marca 2015 r. został wydłużony czas ważności tego zaświadczenia do sześciu miesięcy. Należy pamiętać, że w dniu zawierania Sakramentu Małżeństwa zaświadczenie to musi być ważne.

Od 1 marca 2015 r. narzeczeni nie muszą także przedkładać w USC odpisu aktu urodzenia z miejsca swojego urodzenia. Odpis aktu urodzenia ściąga sobie sam USC w Zakliczynie. Dlatego zanim się udamy do USC w Zakliczynie po Zaświadczenie do Ślubu Konkordatowego należy wcześniej zgłosić Kierownikowi USC, że zamierzamy przyjść po wspomniane Zaświadczenie do Ślubu Konkordatowego, dając w ten sposób USC czas na ściągnięcie naszego aktu urodzenia z miejscowości, w której nasze urodzenie zostało zgłoszone i zarejestrowane.

 

Kiedy należy zgłosić się na II Spotkanie w Kancelarii Parafialnej?

Kiedy zgromadzimy wszystkie dokumenty i odbędziemy wszystkie wymagane spotkania zgłaszamy się do Kancelarii Parafialnej na II Spotkanie Przedślubne. Termin tego spotkania zazwyczaj jest ustalony już na I Spotkaniu, ale nie może być później niż 2 tygodnie przed datą ślubu.

 

Co przynosimy?

Na II Spotkanie należy przynieść ze sobą:

1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

2. Potwierdzenie udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej

3. Potwierdzenie udziału w Dniu Skupienia

4. Zaświadczenie z USC – 3 egzemplarze – /mają 6 miesięcy ważności/

5. Nazwiska i imiona świadków, oraz dokładne adresy zamieszkania

6. Kartki od Spowiedzi Św. przynoszą do zakrystii w dniu ślubu świadkowie

 

Po co II Spotkanie w Kancelarii Parafialnej?

Na II Spotkaniu w Kancelarii Parafialnej kapłan kontynuuje spisywanie protokołu, którego prawdziwość potwierdzamy złożeniem własnoręcznego podpisu. Na II Spotkaniu podajemy też do protokołu kto będzie naszym świadkiem. Należy wybrać sobie 2 świadków, których imiona i nazwiska podajemy kapłanowi wraz z dokładnym adresem ich zamieszkania.

Na tym spotkaniu narzeczeni wraz z kapłanem omawiają szczegółowo ryt Sakramentu Małżeństwa, tak by narzeczeni dobrze go poznali i w ten sposób uniknęli niepotrzebnego, dodatkowego stresu.

Zawsze na II Spotkaniu w Kancelarii Parafialnej kapłan udziela nam informacji dotyczących punktualnego przybycia do kościoła, oraz właściwego przeżycia duchowego tego ważnego momentu w naszym życiu.

Kapłan odsyła też narzeczonych do Siostry w zakrystii, by poprosili ją o przygotowanie klęczników i wszystkiego co jest potrzebne do ceremonii zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Również z Siostrą w zakrystii należy omówić sprawę dekoracji ołtarzy naszego kościoła żywymi kwiatami.

Należy też zamówić sobie organistę by towarzyszył ceremonii zawarcia małżeństwa śpiewem i grą na organach. W naszej parafii posługę organisty pełni pan Czesław Malik zam. Wola Stróska 15;   tel. 14 6655055.

To pan Czesław ma powierzoną odpowiedzialność za instrument i on gra podczas wszystkich nabożeństw.

 

Rola Świadków.

Świadkowie wyznaczeni przez narzeczonych odpowiednia wcześniej tj. przynajmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną ślubu, przychodzą do zakrystii by podpisać stosowne dokumenty.

Przynoszą ze sobą:

1. Dowody osobiste

2. Kartki z potwierdzoną I i II Spowiedzią Narzeczonych

3. Obrączki dla narzeczonych

 

Po złożeniu podpisów i na dokumentach ślubnych wychodzą z zakrystii i dołączają do Państwa Młodych, by im towarzyszyć podczas ceremonii Zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 

Przebieg uroczystości zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Kilka minut przed ustaloną godziną ślubu narzeczeni uroczyście wchodzą do kościoła parafialnego i zajmują miejsce w przygotowanych klęcznikach. Po krótkiej osobistej modlitwie oczekują na rozpoczęcie Mszy Św.

Po Liturgii Słowa, po kazaniu, kapłan podchodzi do narzeczonych, a narzeczeni wychodzą z klęczników i stają przed nimi, tuż przy balaskach. Następuje Liturgia Sakramentu Małżeństwa. Po krótkim dialogu z kapłanem organista śpiewa Hymn do Ducha Św. Następnie kapłan zwraca się do narzeczonych by podali sobie prawe dłonie, wiąże te dłonie stułą i prosi, by narzeczeni powtarzali za nim słowa przysięgi małżeńskiej. Narzeczeni zwróceni do siebie przodem, wpatrzeni sobie w oczy wypowiadają słowa przysięgi. Najpierw narzeczony, a po nim narzeczona. Kapłan błogosławi małżonków i od tej pory są już mężem i żoną.

Na znak zawartego małżeństwa małżonkowie nakładają sobie na rękę obrączki wypowiadając równocześnie słowa, które cicho podpowiada kapłan. Oczywiście obrączki te wcześniej kapłan poświęca, a małżonkowie mogą je przed nałożeniem pocałować jako, że jest to rzecz poświęcona i jest symbolem ich wzajemnej miłości.

Po zakończeniu obrzędu zawarcia małżeństwa, małżonkowie udają się wraz z kapłanem do ołtarza, by tam dopełnić wszystkich formalności prawnych, tak, aby małżeństwo konkordatowe zawarte w kościele, miało skutki prawne. Małżonkowie na ołtarzu składają czytelne podpisy na dokumentach przeznaczonych do USC. Najpierw czyni to żona, a następnie mąż. Na końcu dokumenty podpisuje kapłan, będący urzędowym świadkiem dokonanego aktu małżeństwa. Po złożeniu podpisów małżonkowie udają się do klęczników i uczestniczą w Liturgii Mszy Św.

Komunia Św. podczas liturgii Sakramentu Małżeństwa podawana jest pod dwiema postaciami. Małżonkowie nie wychodzą z klęczników, lecz kapłan podchodzi do nich i podaje im Komunię Św. Następnie podaje Komunię Św. Świadkom, rodzicom Państwa Młodych, a następnie staje za klęcznikami, na środku kościoła i podaje Komunię Św. wszystkim zaproszonym gościom.

Na zakończenie Mszy Św. kapłan udziela uroczystego błogosławieństwa, poświęca przyniesiony obraz i dewocjonalia, a następnie wręcza małżonkom jeden egzemplarz Zaświadczeni o zawarciu małżeństwa w kościele parafialnym w Zakliczynie. Zaświadczenie to ma wartość tylko i wyłącznie pamiątkową.

Proboszcz parafii, w której odbył się ślub, ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych zgłosić fakt zawarcia  małżeństwa w USC w Zakliczynie. Na tej podstawie Urząd przygotowuje Akt Zawarcia Małżeństwa i po kilku dniach małżonkowie zgłaszają się do USC by odebrać sobie Akt Zawarcia Małżeństwa z USC w Zakliczynie.

Po zakończeniu Mszy Św. małżonkowie pozostają jeszcze przez krótki czas przed Najświętszym Sakramentem na osobistym dziękczynieniu, polecają siebie wstawiennictwu i opiece Matki Bożej Zakliczyńskiej. Zachęcamy Państwa Młodych, by po zakończeniu obrzędów podeszli do prezbiterium i klęcząc na stopniach przed Najświętszym Sakramentem powierzyli siebie Jezusowi i Matce Bożej, Różańcowej Pani Zakliczyńskiej w Czcigodnym Obrazie Zakliczyńskim znajdującym się w głównym ołtarzu. Po krótkiej modlitwie Państwo Młodzi opuszczają kościół idąc w życie z Bożym błogosławieństwem i szczególną opieką naszej Zakliczyńskiej Matki.

Pragniemy poinformować, że w kościele i na placu kościelnym nikomu nie udzielamy zgody na wystrzeliwanie tzw. konfetti ze sztucznymi płatkami róż lub innymi ozdobami. Za zachowanie tego zakazu odpowiedzialni są Państwo Młodzi. Niezachowanie zakazu rozumiane jest jako celowe zaśmiecanie placu kościelnego, co w żaden sposób nie godzi się z rolą jaką spełnia ten poświęcony plac. Wszelkie fajerwerki należy sobie zachować  na rozpoczęcie wesela w Domu Weselnym.

 

Szczęść Boże