Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe.

Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii.

Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno – moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania.:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

– w deklaracji przyjęcia sakramentu,

– w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych

przy parafii,

– w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,

przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,

– w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,

– w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem

– w nienagannej postawie religijno – moralnej,

– w pozytywnie zdanym egzaminie.

Sakrament Bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej , której młodzi uczą się przede wszystkim od swoich rodziców, dlatego nie jest możliwe przygotowanie do Bierzmowania bez osobistego zaangażowania rodziców. Stąd konieczność, by rodzice przypominali swoim dzieciom o przyjętych na siebie zobowiązaniach, których sumienne spełnienie odnotowuje się w Indeksie kandydata do bierzmowania. Konieczna jest także obecność rodziców na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, na których rodzice wraz z dziećmi modlą się o dobre przygotowanie na przyjęcie Ducha Św. i Jego darów. Cała zaś wspólnota parafialna otacza modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.